Νομικές πληροφορίες

Όροι & Απόρρητο

Ορολογία

Ως Survey.gr ή «διαδικτυακός τόπος» νοείται το Survey.gr, οι ιστοσελίδες και οι σχετικοί σύνδεσμοι αυτού, καθώς και κάθε κείμενο, περιεχόμενο, έρευνα, γραφιστικά αντικείμενα, σχέδια, προγράμματα και υπηρεσίες που περιέχουν.

Ως «περιεχόμενο» νοείται κάθε κείμενο, γραφιστικό αντικείμενο, έρευνα, σχέδιο, έγγραφο και υπηρεσία που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο.

Ο όρος «κείμενο» αφορά στο σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στο Survey.gr με τη μορφή κειμένου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, δημοσιευμένες έρευνες, στοιχεία επικοινωνίας, άρθρα με νέα κ.λ.π.

Ως «έγγραφο» ορίζεται κάθε υλικό που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο, είτε έρευνα / δημοσκόπηση είτε άλλο.

Υπό τους όρους «χρήστης» ή «επισκέπτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Survey.gr και τις σελίδες αυτού, καθώς και στις έρευνες που δημιουργούνται και διανέμονται με κάθε μορφή μέσω του Survey.gr.

Υπό τον όρο «πελάτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται σε ένα δωρεάν ή επι πληρωμή συνδρομητικό πρόγραμμα του Survey.gr και χρησιμοποιεί το Survey.gr για να δημιουργεί έρευνες, να διανέμει έρευνες σε συμμετέχοντες/ερωτηθέντες, να επεξεργάζεται και να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών και για οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ή λειτουργία που προσφέρεται από το Survey.gr.

Ως «έρευνα» ορίζεται κάθε ερωτηματολόγιο που δημιουργείται ή / και διανέμεται μέσα από το σύστημα του Survey.gr ή / και διατίθεται ως παράδειγμα ή πρότυπο. Οι όροι «συμμετέχων», «ερωτηθέντας» και «αποκρινόμενος» καλύπτουν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει και συμπληρώνει έρευνες που διανέμονται από το Survey.gr

Γενικοί όροι

Το «Όροι & Απόρρητο» αποτελεί μια αμοιβαία συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Survey.gr, η οποία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Survey.gr, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς όσο αφορά στη χρήση των υπηρεσιών του Survey.gr. Με τη χρήση του Survey.gr, ο χρήστης αποδέχεται να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του παρόντος. Περιέχουν προϋποθέσεις αναφορικά με την πρόσβαση και χρήση του Survey.gr. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2013.

Οι προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και πιθανές μελλοντικές αλλαγές, αποτελούν δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και το Survey.gr. Αποδέχεστε ότι συμμορφώνεστε με αυτές, καθώς και με κάθε μελλοντικές τροποποιήσεις αυτών, όταν χρησιμοποιείτε το Survey.gr. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους ή αν δεν συμμορφώνεστε με αυτές τις προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διαδικτυακό τόπο.

Η χρήση του Survey.gr αποτελεί έμπρακτη αποδοχή των προϋποθέσεων αυτών. Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και δίχως προειδοποίηση να αλλάξει ή να παύσει οποιονδήποτε όρο ή / και υπηρεσίες του συστήματος Survey.gr, με ενημέρωση του κειμένου αυτού. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διαβάζει το κείμενο Όροι & Απόρρητο προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές.

Ο χρήστης χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά με δική του ευθύνη και κίνδυνο. Το Survey.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύπτει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης.

Το Survey.gr δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την αδιάλειπτη πρόσβαση και διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Το Survey.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε μορφή ζημίας που μπορεί να προκληθεί από τεχνικά προβλήματα ή κακόβουλη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης αποδέχεται και έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να διανείμει μέσω του Survey.gr μελέτες ή / και υλικό που παραβιάζουν ή έρχονται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα τρίτων μερών ή / και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς υποχρέωση, να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και όλους τους εσωτερικούς κανονισμούς, τη νομοθεσία και τις κυβερνητικές επιταγές. Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να περιορίσει την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο.

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να τερματίσει όποτε θελήσει τη χρήση και τις υπηρεσίες του Survey.gr. Το Survey.gr έχει δικαίωμα να καταργήσει τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη χωρίς προειδοποίηση ή έγκριση του, όταν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το Survey.gr και αντίστοιχα οι ιδιοκτήτες, τα στελέχη, το προσωπικό και οι αντιπρόσωποι του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον ίδιο ή από τρίτο μέρος με πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη.

Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση στους διακομιστές (servers) που ανήκουν ή ενοικιάζονται από το Survey.gr. Στην περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στους διακομιστές δίχως να έχει παρόμοιο δικαίωμα, η πράξη αυτή θα θεωρηθεί έγκλημα και θα τιμωρηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Δικαίου.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι εάν κάποια διάταξη που περιέχεται στο παρόν Όροι & Απόρρητο κριθεί άκυρη, αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων ή άλλου μέρους των όρων χρήσης. Η ακυρωμένη διάταξη θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς νομοθετικούς κανόνες σε ισχύ.

Κανόνες χρήσης πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες του Survey.gr και το όνομα του διαδικτυακού τόπου αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας με την επιφύλαξη κάθε σχετικού δικαιώματος, και ανήκουν στο Survey.gr και / ή τους συνεργάτες του και τους πελάτες του. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, δημοσίευση, απομίμηση, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιασδήποτε πληροφορίας από αυτόν συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γραπτές μελέτες, φωτογραφίες, πληροφορίες για καταναλωτές, καθώς και άλλα μέρη αυτού, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Survey.gr.

Η χρήση πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνδεόμενων δικαιωμάτων, τους νόμους και κανόνες περί εμπορικού απορρήτου και πνευματικής ιδιοκτησίας, και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Το Survey.gr δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα, χρονική εγκυρότητα, αξιοπιστία και το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας που δημοσιεύεται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Το Survey.gr δεν ευθύνεται για την κτήση, χρήση ή εμπιστευτικότητα πληροφοριών που αναρτώνται από χρήστες και αποθηκεύονται στο διαδικτυακό τόπο.

Με την αποδοχή αυτών των όρων, ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει το Survey.gr σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής νομοθεσίας. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσει ή να διανείμει μέσω του διαδικτυακού τόπου υλικό που παραβιάζει ή έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα τρίτων ή / και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει και να διαγράψει από το διαδικτυακό τόπο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια και δίχως προειδοποίηση, υλικό το οποίο δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

Το Survey.gr έχει δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης του Όροι & Απόρρητο.

Το Survey.gr δέχεται να μην γνωστοποιεί πληροφορίες σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες παρόμοιες πληροφορίες αποκτώνται από το τρίτο μέρος κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος ή κατά απαίτηση του νόμου ή με ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή.

Εγγραφή

Ο χρήστης έχει δικαίωμα μονάχα ενός λογαριασμού στο Survey.gr

Κατά την εγγραφή απαιτείται η καταχώρηση πληροφοριών, όπως όνομα και e-mail μεταξύ άλλων. Τα καταχωρημένα δεδομένα χρησιμοποιούνται μονάχα για τους σκοπούς των υπηρεσιών που παρέχονται από το Survey.gr. Αντίθετη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων απαγορεύεται ρητά υπό την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Όσο αφορά στην εγγραφή σας στο Survey.gr αποδέχεστε να: 1) Παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για εσάς στη φόρμα εγγραφής. 2) Διατηρείτε και να επικαιροποιείτε τα Δεδομένα Εγγραφής ώστε να είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Εάν δηλώσετε στοιχεία τα οποία δεν είναι αληθή, ακριβή, πλήρη ή έγκυρα, το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το λογαριασμό σας και να σας αρνηθεί κάθε παροχή των τρέχουσων ή μελλοντικών υπηρεσιών της.

Εάν ο χρήστης εγγραφεί με ένα εταιρικό ή ακαδημαϊκό λογαριασμό, ο ίδιος επιλέγει το όνομα της εταιρείας / οργανισμού που θα δηλώσει για χρήση με τις υπηρεσίες του Survey.gr. Το Survey.gr δεν φέρει ευθύνη για την επιλογή και τη διαθεσιμότητα αυτού του ονόματος, καθώς επίσης αν επηρεάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, όπως πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα χρήσης ονόματος ή άλλα προσωπικά δικαιώματα, εταιρικό όνομα, εταιρικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης πρέπει να δηλώσει ένα έγκυρο email κατά την εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο. Το Survey.gr δεν εγγυάται τη λήψη του κωδικού πρόσβασης εντός συγκεκριμένου χρόνου, καθώς αυτός εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή email που χρησιμοποιεί ο πελάτης.

Ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης και για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται από τον ίδιο ή ένα τρίτο μέρος που χρησιμοποιεί το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Ο χρήστης υποχρεούται να λάβει σε εύλογο βαθμό όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προφυλάξει την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιεί. Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα το Survey.gr σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης με τη χρήση του ονόματος του χρήστη και του κωδικού του πρόσβασης, καθώς και σε περίπτωση παρόμοιου κινδύνου.

Όροι χρήσης κατά τη διεξαγωγή ερευνών μέσω του Survey.gr

Το Survey.gr σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να διεξάγετε έρευνες, να συλλέγετε απαντήσεις και να επεξεργάζεστε τα δεδομένα από αυτές τις απαντήσεις. Όταν δημιουργείτε και διεξάγετε έρευνες, αποδέχεστε ότι:

  1. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να δημοσιευθούν κατόπιν αιτήματός σας.
  2. Είστε υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων.
  3. Δεν θα μιμηθείτε τρίτο πρόσωπο.
  4. Δεν θα αναρτήσετε πληροφορίες που παραβιάζουν πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο ή άλλα πνευματικά δικαιώματα.
  5. Στην έρευνα σας μπορεί να έχει πρόσβαση καθένας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η έρευνα προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και ο συμμετέχων δεν διαθέτει αυτό τον κωδικό.
  6. Είστε ενήμεροι πως αν διαλέξετε την επιλογή να κάνετε την έρευνά σας δημόσια, θα υπάρχει δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα που παράγει η έρευνά σας από καθένα που διαθέτει το σύνδεσμό (link) για τη σελίδα αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας.
  7. Το Survey.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ηθική ή άλλη ζημία που μπορεί να προκληθεί από την πρόσβαση σε πληροφορίες της έρευνας ή την έρευνα καθαυτή.
  8. Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει έρευνες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Το Survey.gr δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο των ερευνών. Το Survey.gr προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος πελάτες να δημοσιεύουν ανακριβείς ή παραπλανητικές έρευνες.

Δημοσίευση ερευνών

Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να αιτείται κατά τη διακριτική του ευχέρεια την αναθεώρηση ερευνών που θεωρεί ότι αντιβαίνουν με το παρόν Όροι & Απόρρητο.

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης που έχει επιλέξει το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα συνδρομής έχει το δικαίωμα να δημιουργεί έρευνες με τα χαρακτηριστικά και όρια που περιγράφονται στη σελίδα «Προγράμματα & Τιμές».

Πληρωμή υπηρεσιών

Τα συνδρομητικά προγράμματα επί πληρωμή αναφέρονται ρητά. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος επί πληρωμή στο https://survey.gr/pricing. Το Survey.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή και τα χαρακτηριστικά για κάθε πρόγραμμα επί πληρωμή.

Ο χρήστης συμφωνεί να πληρώνει την τιμή του προγράμματος επί πληρωμή.

Αποζημίωση

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει το Survey.gr για όλες τις ζημίες και απώλειες κερδών, τα πληρωθέντα έξοδα και τα έξοδα δικηγόρων που προκύπτουν από αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων προστίμων, ζημίες σε τρίτα μέρη που συνδέονται με μη ορθή χρήση ξένων αρχείων ή κατά παράβαση της ελληνικής ή ξένης ισχύουσας νομοθεσίας, τις γενικές προϋποθέσεις του παρόντος, την ηθική στο διαδίκτυο και τους κανόνες ευπρέπειας.